Pazartesi
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
5°C | 20°C
Salı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
8°C | 20°C
Çarşamba
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
7°C | 20°C

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İhale İlanı (28/09/2020)

 Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İhale İlanı (28/09/2020)

T.C.

ARDAHAN VALİLİĞİ

MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

 ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİNCE KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA 30.000 M2 KİLİT PARKE  TAŞI ALIMI İŞİ İHALE İLANI

 

 

1-İdarenin

 

a)Adı

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği

b) Adresi

Hükümet Konağı Kat. Merkez/ARDAHAN

c) Telefon ve faks numarası

0 478 211 26 66 – 0 478 211 26 66

2-İhale konusu mal alım işinin

 

a) Niteliği, türü, miktarı

Ardahan İl Özel İdaresince Köydes Projesi Kapsamında 30.000 M2 Kilit Parke  Taşı Alımı İşi

b) Teslim Yeri

 

Ardahan-Şavşat karayolu 5 km de bulunan Ardahan İl Özel İdaresi Asfalt Plenti stok sahasına yapılacaktır.

c) Teslim Tarihi

Sözleme tarihinden itibaren 20 gün

 

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:Hükümet Konağı Kat. 1 Merkez /ARDAHAN

b)Tarihi ve saati

 :05/10/2020 Pazartesi  Günü – Saat 10:00

 

 

 

 

Yukarıda niteliği türü ve miktarı belirtilen mal açık ihale usulü ile satın alınacaktır..  İhale için istenen belgeler:

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

4.1.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve noter onaylı İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen anahtar teslim götürü bedel teklif mektubu.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 ve 12 inci maddesinde belirtilen durumlarda bulunmadığına ilişkin taahhütname.

6-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8- . İhale dokümanı Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı görülebilir

9-Teklifler ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı yere bizzat veya noterden yetkili vekili tarafından elden verilecektir. Posta ve kurye ile gönderimler kabul edilmeyecektir.

10-İstekliler tekliflerini, mal alımı için Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale kalan istekliyle Anahtar teslimi götürü bedel fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. Bu ihalede, bulunan mallar için bir bütün olarak teklif verilecek olup, aksi halde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- Söz konusu ihaleye 667 KHK ve KHGB İhale Yönetmeliğinin 12. Maddesi kapsamında FETÖ ve diğer terör örgütü ile ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava  dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma veya kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye katılamazlar.

14-. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.(Teminat olarak Banka teminat mektubu veya tedavüldeki Türk lirası, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.) 

 15-Birliğimiz-idaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan "Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine” tabiidir.

16. İdare İhaleyi yapım yapmamakta serbesttir.

17. İhale evraklarında çelişki olması halinde Birliğimiz lehine olan kararlar uygulanacaktır.

18. İhale dokümanı Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı görülebilir ve 5.000 ,00 (beşbin) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

                                                                                                                                                                                    

                                                          İLANEN DUYURULUR

                                                    Merkez İlçe KHGB Başkanlığı


Copyrigt © 2016 Yerel Yazılım ® 2011 Erzurum