Çarşamba
Yoğun Kar Yağışlı
0°C | 4°C
Perşembe
Az Bulutlu
-9°C | 0°C
Cuma
Çok Bulutlu
-11°C | 2°C

MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI İHALE İLANI 1-2-3-4-5 (02/06/2020)

 MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI İHALE İLANI 1-2-3-4-5 (02/06/2020)


MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI İHALE İLANI 1- (02/06/2020)

T.C.

ARDAHAN VALİLİĞİ

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı

İHALE İLANI

İlimiz Merkez 23 Şubat İlkokulu Güçlendirme İşi, KHGB İhale Yönetmeliğinin 17/a ve 18. nci maddeleri uyarınca ‘‘ Açık İhale’’ usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin 

   a ) Adresi  :  Ardahan Valiliği Toplantı Salonu

   b ) Telefon - Faks Numarası : (0478) 211 26 66 – (0478) 211 26 26

   c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) :

  2. İhale konusu yapım işinin 

   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :  1 adet

   b ) Yapılacağı Yer                  : Ardahan Merkez

c ) İşe Başlama Tarihi                : Sözleşmenin yapılarak, teknik eleman tarafından yer teslimini takip eden 5 gün içinde, yüklenici işe başlamak zorundadır. 

   d ) Görevlendirilen teknik personel tarafından yer teslimi yapılmadan işe başlanmayacaktır.

   e) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren   80 (seksen) gündür.

3. İhalenin 

  a) İhale Yetkisi :Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı İhale

                               Komisyonu olarak yetkilidir

  b ) Yapılacağı Yer  : Ardahan Valiliği Toplantı Salonu

 c ) Tarihi - Saati  : 09/06/2020 tarih ve saat 11:00

 d) Teklif Zarfları saat: En geç 09/06/2020 tarih saat 10:30 da İdareye teslim edilecektir.

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu 2020 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere  sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge.

4.1.7. Köylere Hizmet Götürme Birliği Yönetmeliğinin 11.maddesi (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri: İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

  4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.2.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında  kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya % 100’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

  4.2.2. Teknik personel taahhütnamesi:

Adet       Pozisyonu                   Mesleki Unvanı                          

1-          Şantiye Şefi                 İnşaat Mühendisi          

Yukarıda belirtilen teknik personelin bulundurulacağına dair taahhütname verilecektir. Sözleşme safhasında noter onaylı taahhütname verilecektir.

 

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım işi ihalesinde iş deneyim belgeleri değerlendirilirken benzer iş olarak 2018 Tarih ve 30453-M sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan  B-III Grubu işler ile Bina Güçlendirme İş Deneyim Belgesi olacaktır.

4.4. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümler:

        İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. Teklifler ihalede belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsilen yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

7. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif Anahtar Teslim sözleşme imzalanacaktır.

8-Bu ihalede, istekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.  

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.(Teminat olarak Banka teminat mektubu veya tedavüldeki türk lirası, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.) 

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan)   takvim günü olmalıdır.

11. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi teklif geçerlilik süresinin bitiminde itibaren doksan (90) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

12 Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13. İhale dokümanı Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve 2.000  TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

14-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15. Yapılacak ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği esastır. Ancak 5355 sayılı kanunun ek-2 maddesi uyarınca yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtiler hükümler uygulanır.

 

 

                                                                                                                  İLANEN DUYURULUR

                                                                                                              Merkez İlçe KHGB Başkanlığı


MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI İHALE İLANI-2 (02/06/2020)

T.C.

ARDAHAN VALİLİĞİ

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı

İHALE İLANI

İlimiz Çıldır İlçesi Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulu ve Pansiyon Binası  Güçlendirme İşi, KHGB İhale Yönetmeliğinin 17/a ve 18. nci maddeleri uyarınca ‘‘ Açık İhale’’ usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin 

   a ) Adresi  :  Ardahan Valiliği Toplantı Salonu

   b ) Telefon - Faks Numarası : (0478) 211 26 66 – (0478) 211 26 26

   c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) :

  2. İhale konusu yapım işinin 

   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :  1 adet

   b ) Yapılacağı Yer                  : Ardahan Çıldır İlçesi

c ) İşe Başlama Tarihi                : Sözleşmenin yapılarak, teknik eleman tarafından yer teslimini takip eden 5 gün içinde, yüklenici işe başlamak zorundadır. 

   d ) Görevlendirilen teknik personel tarafından yer teslimi yapılmadan işe başlanmayacaktır.

   e) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren   80 (seksen) gündür.

3. İhalenin 

  a) İhale Yetkisi :Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı İhale

                               Komisyonu olarak yetkilidir

  b ) Yapılacağı Yer  : Ardahan Valiliği Toplantı Salonu

 c ) Tarihi - Saati  : 09/06/2020 tarih ve saat 10:00

 d) Teklif Zarfları saat: En geç 09/06/2020 tarih saat 09:30 da İdareye teslim edilecektir.

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu 2020 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere  sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge.

4.1.7. Köylere Hizmet Götürme Birliği Yönetmeliğinin 11.maddesi (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri: İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

  4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.2.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında  kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya % 100’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

  4.2.2. Teknik personel taahhütnamesi:

Adet       Pozisyonu                   Mesleki Unvanı                          

1-          Şantiye Şefi                 İnşaat Mühendisi          

Yukarıda belirtilen teknik personelin bulundurulacağına dair taahhütname verilecektir. Sözleşme safhasında noter onaylı taahhütname verilecektir.

 

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım işi ihalesinde iş deneyim belgeleri değerlendirilirken benzer iş olarak 2018 Tarih ve 30453-M sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan  B-III Grubu işler ile Bina Güçlendirme İş Deneyim Belgesi olacaktır.

4.4. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümler:

        İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. Teklifler ihalede belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsilen yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

7. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif Anahtar Teslim sözleşme imzalanacaktır.

8-Bu ihalede, istekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.  

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.(Teminat olarak Banka teminat mektubu veya tedavüldeki türk lirası, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.) 

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan)   takvim günü olmalıdır.

11. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi teklif geçerlilik süresinin bitiminde itibaren doksan (90) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

12 Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13. İhale dokümanı Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve 2.000  TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

14-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15. Yapılacak ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği esastır. Ancak 5355 sayılı kanunun ek-2 maddesi uyarınca yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtiler hükümler uygulanır.

 

 

                                                                                                    İLANEN DUYURULUR

                                                                                                Merkez İlçe KHGB Başkanlığı


MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI İHALE İLANI-3 (02/06/2020)

T.C.

ARDAHAN VALİLİĞİ

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı

İHALE İLANI

İlimiz Damal İlçesi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu Güçlendirme İşi, KHGB İhale Yönetmeliğinin 17/a ve 18. nci maddeleri uyarınca ‘‘ Açık İhale’’ usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin 

   a ) Adresi  :  Ardahan Valiliği Toplantı Salonu

   b ) Telefon - Faks Numarası : (0478) 211 26 66 – (0478) 211 26 26

   c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) :

  2. İhale konusu yapım işinin 

   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :  1 adet

   b ) Yapılacağı Yer                  : Ardahan Damal İlçesi

c ) İşe Başlama Tarihi                : Sözleşmenin yapılarak, teknik eleman tarafından yer teslimini takip eden 5 gün içinde, yüklenici işe başlamak zorundadır. 

   d ) Görevlendirilen teknik personel tarafından yer teslimi yapılmadan işe başlanmayacaktır.

   e) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren   80 (seksen) gündür.

3. İhalenin 

  a) İhale Yetkisi :Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı İhale

                               Komisyonu olarak yetkilidir

  b ) Yapılacağı Yer  : Ardahan Valiliği Toplantı Salonu

 c ) Tarihi - Saati  : 09/06/2020 tarih ve saat 15:00

 d) Teklif Zarfları saat: En geç 06/09/2020 tarih saat 14:30 da İdareye teslim edilecektir.

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu 2020 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere  sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge.

4.1.7. Köylere Hizmet Götürme Birliği Yönetmeliğinin 11.maddesi (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri: İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

  4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.2.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında  kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya % 100’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

  4.2.2. Teknik personel taahhütnamesi:

Adet       Pozisyonu                   Mesleki Unvanı                          

1-          Şantiye Şefi                 İnşaat Mühendisi          

Yukarıda belirtilen teknik personelin bulundurulacağına dair taahhütname verilecektir. Sözleşme safhasında noter onaylı taahhütname verilecektir.

 

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım işi ihalesinde iş deneyim belgeleri değerlendirilirken benzer iş olarak 2018 Tarih ve 30453-M sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan  B-III Grubu işler ile Bina Güçlendirme İş Deneyim Belgesi olacaktır.

4.4. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümler:

        İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. Teklifler ihalede belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsilen yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

7. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif Anahtar Teslim sözleşme imzalanacaktır.

8-Bu ihalede, istekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.  

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.(Teminat olarak Banka teminat mektubu veya tedavüldeki türk lirası, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.) 

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan)   takvim günü olmalıdır.

11. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi teklif geçerlilik süresinin bitiminde itibaren doksan (90) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

12 Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13. İhale dokümanı Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve 2.000  TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

14-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15. Yapılacak ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği esastır. Ancak 5355 sayılı kanunun ek-2 maddesi uyarınca yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtiler hükümler uygulanır.

 

 

                                                                                        İLANEN DUYURULUR

                                                                                     Merkez İlçe KHGB Başkanlığı


MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI İHALE İLANI-4 (02/06/2020)

T.C.

ARDAHAN VALİLİĞİ

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı

İHALE İLANI

2020 yılı KÖYDES kapsamında ilimiz merkez Akyaka Köyü İçme Suyu Hattı Yapım İşi, Çataldere köyü Kaptaj Yapım İşi, Açıkyazı Köyü İçme Suyu Hattı ve Kaptaj Yapım İşi, Tepesu Köyü Kaptaj Yapım İşi, Çetinsu Köyü Çeşme ve Terfi Hattı Yapım İşi, Güzçimeni Köyü İçme Suyu hattı Yapım İşi, Çeğilli Köyü İçme Suyu Terfi Hattı Yapım İşi, Hoçvanhasköy Terfi Binası Yapım İşi , Güzelyurt Köyü Depo Onarım İşi, Çağlayık Köyü Terfi Binası Çeşme ve Depo Onarımı işi, Ağzıpek Köyü Depo ve Kaptaj Yapım İşi, Bayramoğlu Köyü İçme Suyu Pompa ve Sondaj Borusu Yenileme İşi, Dağcı Köyü Depo Yapım İşi, Küçüksütlüce köyü Depo Onarımı ve çeşme Yapım İşi KHGB İhale  Yönetmeliğinin 17/a ve 18. nci maddeleri uyarınca ‘‘ Açık İhale’’ usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin 

   a ) Adresi  :  Ardahan Valiliği Toplantı Salonu

   b ) Telefon - Faks Numarası : (0478) 211 26 66 – (0478) 211 58 20

   c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : -

  2. İhale konusu yapım işinin 

   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :  2020 yılı KÖYDES kapsamında ilimiz merkez Akyaka Köyü İçme Suyu Hattı Yapım İşi, Çataldere köyü Kaptaj Yapım İşi, Açıkyazı Köyü İçme Suyu Hattı ve Kaptaj Yapım İşi, Tepesu Köyü Kaptaj Yapım İşi, Çetinsu Köyü Çeşme ve Terfi Hattı Yapım İşi, Güzçimeni Köyü İçme Suyu hattı Yapım İşi, Çeğilli Köyü İçme Suyu Terfi Hattı Yapım İşi, Hoçvanhasköy Terfi Binası Yapım İşi , Güzelyurt Köyü Depo Onarım İşi, Çağlayık Köyü Terfi Binası Çeşme ve Depo Onarımı işi, Ağzıpek Köyü Depo ve Kaptaj Yapım İşi, Bayramoğlu Köyü İçme Suyu Pompa ve Sondaj Borusu Yenileme İşi, Dağcı Köyü Depo Yapım İşi, Küçüksütlüce köyü Depo Onarımı ve çeşme Yapım İşi

   b ) Yapılacağı Yer                  : İlimiz merkez köyleri

c ) İşe Başlama Tarihi                : Sözleşmenin yapılarak, teknik eleman tarafından yer teslimini takip eden 5 gün içinde, yüklenici işe başlamak zorundadır. 

   d ) Görevlendirilen teknik personel tarafından yer teslimi yapılmadan işe başlanmayacaktır.

   e) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren   70 (yetmiş) gündür.

3. İhalenin 

  a) İhale Yetkisi :

    Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı Encümeni İhale Komisyonu Olarak Yetkilidir.

  b ) Yapılacağı Yer  : Ardahan Valiliği Toplantı Salonu

c ) Tarihi - Saati  : 08/06/2020 tarih ve saat 11:00

 d) Teklif Zarfları saat: En geç 10:30 da İdareye teslim edilecektir. 

 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu 2020 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge.

4.1.7. Köylere Hizmet Götürme Birliği Yönetmeliğinin 11.maddesi (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri: İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

  4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.2.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.2.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

CİNSİ                                    ADEDİ                      KAPASİTESİ

Lastikli Kanal Kazıyıcı           1 adet                       

İstekli yapı araçlarını kendi malı olmak ya da kiralamak suretiyle temin edebilir. İstekli yapı araçları için Yapı Araçları Taahhütnamesi verecektir.

    4.3. Bu ihalede benzer iş olarak , Yapım işi ihalesinde iş deneyim belgeleri değerlendirilirken benzer iş olarak içme suyu yapım  ve içme suyu depo onarım işi olacaktır.

4.4 Bu madde boş bırakılmıştır.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 6. Teklifler ihalede belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsilen yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

  7. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8-Bu ihalede, Anahtar Götürü bedel teklif alınacaktır.Toplamda kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.(Teminat olarak Banka teminat mektubu veya tedavüldeki Türk lirası,Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.) 

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30 ( otuz)  takvim günü olmalıdır.

11  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

12. İhale dokümanı Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı görülebilir ve 1.000,00 (bin) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

13-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14. Yapılacak ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği esastır. Ancak 5355 sayılı kanunun ek-2 maddesi uyarınca yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtiler hükümler uygulanır.

 

 

                                                                                İLANEN DUYURULUR

                                                                           Merkez İlçe KHGB Başkanlığı


 

MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI İHALE İLANI 5 (02/06/2020)

T.C.

ARDAHAN VALİLİĞİ

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı

İHALE İLANI

İlimiz Hanak  İlçesi Atatürk Ortaokulu  Güçlendirme İşi, KHGB İhale Yönetmeliğinin 17/a ve 18. nci maddeleri uyarınca ‘‘ Açık İhale’’ usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin 

   a ) Adresi  :  Ardahan Valiliği Toplantı Salonu

   b ) Telefon - Faks Numarası : (0478) 211 26 66 – (0478) 211 26 26

   c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) :

  2. İhale konusu yapım işinin 

   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :  1 adet

   b ) Yapılacağı Yer                  : Ardahan Hanak  İlçesi

c ) İşe Başlama Tarihi                : Sözleşmenin yapılarak, teknik eleman tarafından yer teslimini takip eden 5 gün içinde, yüklenici işe başlamak zorundadır. 

   d ) Görevlendirilen teknik personel tarafından yer teslimi yapılmadan işe başlanmayacaktır.

   e) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren   60 (altmış) gündür.

3. İhalenin 

  a) İhale Yetkisi :Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı İhale

                               Komisyonu olarak yetkilidir

  b ) Yapılacağı Yer  : Ardahan Valiliği Toplantı Salonu

 c ) Tarihi - Saati  : 09/06/2020 tarih ve saat 14:00

 d) Teklif Zarfları saat: En geç 09/06/2020 tarih saat 13:30 da İdareye teslim edilecektir.

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu 2020 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin  ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere  sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge.

4.1.7. Köylere Hizmet Götürme Birliği Yönetmeliğinin 11.maddesi (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri: İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

  4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.2.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında  kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya % 100’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

  4.2.2. Teknik personel taahhütnamesi:

Adet       Pozisyonu                   Mesleki Unvanı                          

1-          Şantiye Şefi                 İnşaat Mühendisi          

Yukarıda belirtilen teknik personelin bulundurulacağına dair taahhütname verilecektir. Sözleşme safhasında noter onaylı taahhütname verilecektir.

 

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım işi ihalesinde iş deneyim belgeleri değerlendirilirken benzer iş olarak 2018 Tarih ve 30453-M sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan  B-III Grubu işler ile Bina Güçlendirme İş Deneyim Belgesi olacaktır.

4.4. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümler:

        İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. Teklifler ihalede belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsilen yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

7. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif Anahtar Teslim sözleşme imzalanacaktır.

8-Bu ihalede, istekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.  

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.(Teminat olarak Banka teminat mektubu veya tedavüldeki türk lirası, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.) 

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan)   takvim günü olmalıdır.

11. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi teklif geçerlilik süresinin bitiminde itibaren doksan (90) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

12 Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13. İhale dokümanı Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve 2.000  TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

14-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15. Yapılacak ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği esastır. Ancak 5355 sayılı kanunun ek-2 maddesi uyarınca yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtiler hükümler uygulanır.

 

 

                                                                                        İLANEN DUYURULUR

                                                                                    Merkez İlçe KHGB Başkanlığı